Zadania

 Zadania Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Pyrzycach

1.   Zwalczanie:

*   chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób

*  chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego

2.   Monitorowanie zakażeń zwierząt

3.   Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

4.   Przeprowadzanie:

*   kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu

5.   Sprawowanie nadzoru nad:

*   bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej

*   wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

*   wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

*   zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego

*   przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt

*   przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt

*   przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

6.   Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt

7.   Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

8.   Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego

9.   Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:

*  przewozu zwierząt

*   organizowanie targów, wystaw, pokazów

*   obrotu zwierzętami i ich skupu

*   prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku

*   prowadzenia punktu kopulacyjnego

*   prowadzenia zakładu drobiu

*   prowadzenia chowu i rozrodu ryb

*   prowadzenia schronisk dla zwierząt

*  chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka

*   utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów

*   zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

10.Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

11.Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji

12.Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów

13.Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

Wytworzył:
Grzegorz Grenda
Udostępnił:
Marcin Arczewski
(2011-10-20 22:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Arczewski
(2011-10-21 11:05:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki