Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PORTALU INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W PYRZYCACH

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://piw.pyrzyce.ibip.pl

 

- Data publikacji strony internetowej : 2011/10/04

- Data ostatniej aktualizacji strony internetowej : 2020/04/19

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treść niedostępna

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne  cyfrowo, pliki publikowane po 1 października 2020 r. są dostępne lub mają dodatkowe  zamieszczane w wersje dostępne (np. w formacie DOC),brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

- filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

- dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji, lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku  zapewnienia dostępności,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- pliki wytworzone przez inne podmioty niż Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2020/09/23

- Deklaracja została ostatnio  poddana przeglądowi i aktualizacji  dnia: 2020/09/25

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publicznych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wnioski dotyczących http://piw.pyrzyce.ibip.pl odpowiada Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach

- e-mail: pyrzyce.piw@wetgiw.gov.pl

- Telefon: 91 57 04 424

Każdy ma prawo:

    - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

    - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach

- Adres : Młodych Techników 5a, 74-200 Pyrzyce

- Telefon: 91 57 04 424

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

- Lokalizacja budynku: Młodych techników 5A, 74-200 Pyrzyce

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach znajduje się na II piętrze budynku

- Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach odbywa się schodami, lub podjazdem dla niepełnosprawnych.  Brak windy umożliwiającej wjazd na Ii piętro

- Interesantom zapewnia się informację na tablicy ogłoszeń o rozkładzie pomieszczeń w urzędzie, która znajduje się przy wejściu głównym w holu,

- Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

- Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem jest ogólnie dostępny

- Brak przeciwskazań do wstępu do urzędu z psem asystującym lub psem przewodnikiem

- W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego

- W urzędzie brak oznaczeń kontrastowych, w języku Braille’a oraz ze zwiększoną czcionką dla osób niewidomych i słabowidzących

- W urzędzie brak automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach nie posiada aplikacji mobilnych

Informacje dodatkowe

Serwis Inspekcji Weterynaryjnej w Pyrzycach zawiera:

 - mapę stron, ułatwiająca dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych stronach

- wyszukiwanie treści w serwisie z opcją zaawansowane

- wersję kontrastową, uruchamianą przyciskami w menu głównym w górnej części strony po lewej stronie (biały tekst na czarnym tle, żółty tekst na czarnym tle, czarny tekst na żółtym tle)

- w tym samym miejscu jest możliwość zmiany rozmiaru tekstu (średnie powiększenie, duże powiększenie).

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Arczewski
(2020-09-25 15:43:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Arczewski
(2020-09-25 17:07:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki